עבודה אקדמית לדוגמה בסוגיות אתיות

תוכן עניינים

מבוא

עבודה זו תעסוק בבחינת דילמה אתית. דילמה אשר נולדה מתוך סיטואציה טיפולית מהתנסות בשדה שבו קטין שיתף את העו"ס במסגרת פגישה טיפולית על שימוש בסמים. באמצעות המקרה והדילמה, יערך דיון בסוגיות אתיות ובקוד האתי של העובדים הסוציאליים בהתאמה לסוגיות אשר עולות מהדילמה, תבחן את ההתנגשות בין הערכים והקונפליקטים שמביאה עימה הדילמה. לבסוף יוצגו שני פתרונות אלטרנטיביים לדילמה באמצעות לפי מודל העקרונות המנחים בעבודה סוציאלית וכן לפי מודל "כלל הזהב" לקבלת החלטות.

הדילמה האתית

דילמה האתית הינה חובת הדיווח אל מול שמירה על סודיות. הדילמה שוכנת בין האחריות על הטיפול ונאמנות למטופל, שמירה כל סודיות מתוך רצון לשמור על האמון שנוצר ולשמור על הטיפול  לבין גילוי האמת והמחויבות לחוק חובת הדיווח, המחייב לדווח במקרה של שימוש בסמים על ידי קטין.

בקוד האתיקה המקצועית של העו"ס בישראל (1995) יש מספר סעיפים אשר רלוונטיים לדילמה:

  1. שמירה על סודיות – העובד הסוציאלי יכבד את הפרטיות של לקוחותיו, וישמור בסוד כל מידע שיתקבל במהלך שירותו המקצועי. בסעיף זה מצוינת החובה ליידע את הלקוח גם על מגבלת הסודיות וכן יש התייחסות למסירת מידע כאשר החוק או הנסיבות המקצועיות מחייבות זאת ובידיעת הלקוח.
  2. אחריות העו"ס כלפי לקוחות- שירות הלקוחות במסירות ונאמנות, הימנעות מניצול אישי, הימנעות מהפליה, איסור קיום יחסי מין עם לקוחות, שיתוף הלקוחות בהחלטות, שמירה על סודיות, אתיקה בעבודה פרטית. בסעיף זה, רלוונטי למקרה שיתוף הלקוח בהחלטות בהקשר של שמירה על סודיות וההחלטה לדווח עקב החובה והחוק.
  3. התנהגות העו"ס מתוקף תפקידו החברתי- סעיף זה עוסק בין השאר במתן מידע מהימן ומלא, שיתוף הלקוחות בטיפול, פיתוח מיומנויות אישיות כללי אתיקה בכתיבה מדעית ושמירה על יושר אישי.הושטת עזרה ללקוחות – פרטים, משפחות, קבוצות, קהילות וארגונים – בהרחבת טווח ההזדמנויות שלהם ויכולתם לקבל החלטות.  אחריות אישית (accountability) כלפי הלקוח, המעסיק והמקצוע לכל עשייה מקצועית.

התנגשות בין סעיפי הקוד האתי

ניתן לראות כי במקרה המוצג לעיל ישנה התנגשות בין הסעיפים המתוארים. הסעיף שמירה על סודיות ואחריות כלפי הלקוח, מתוך החשש כי הטיפול יפסק במידה והסודיות לא תישמר מתנגש עם סעיף התנהגות העו"ס מתוקף תפקידו החברתי. שכן העו"ס מחויב בחובת הדיווח ובנאמנות מקצועית למערכת ולמקום העבודה. התנגשות נוספת קיימת בתוך הסעיף התנהגות העו"ס מתוקף תפקידו החברתי שכן,  הרלוונטיות של סעיף זה נוגעת לשני צדדי הדילמה, הראשונה האחריות כלפי הלקוח והחשיבות לשמור עליו ועל הטיפול, מאידך, בצידה השני של הדילמה עומדת למחויבות למערכת ולחוק עצמו. התנהלות אחת פוגעת בהתנהלות השנייה וכן, קיום סעיף אחד עלול להיות על חשבון אי קיום סעיף אחר.

החלטות ודרכי פעולה אפשריות

ניתן לגשת לפתרון הבעיה באמצעות גישה קלאסית אשר בבסיסה עקרונות מנחים המיועדים לשימוש בעבודה סוציאלית יומיומית של Remear (1995)  כפי שאוזכר אצל קאופמן ומנסבך (2002). לפי גישה זו העיקרון המנחה הרלוונטי הינו שמירה על תנאי מחייה הישרדותי בסיסיים (דוגמת חיים, בריאות פיזית, בריאות נפשית), תנאים אלו מקבלים עדיפות אל מול שמירה על הנחיות המתייחסות לפגיעה בפונה (שקר, הפרת סודיות, איום בהפסקת סיוע). חובת הדיווח נועדה להגן אל אותם תנאי מחייה בסייסים וחשש מפגיעתם. שכן לשימוש בסמים, בכלל ובפרט בקרב קטינים, השפעה פוגענית על האדם ברמץ בריאותו הנפשית והפיזית, על כן מתוך עקרון זו חובת הדיווח, קודמת לשמירת סודיות ועל כן יש לדווח על השימוש בסמים. המקצועיות של העו"ס נשמרת במחיר אובדן הלקוח.

סיכום

עבודה זו בחנה את דילמת שמירת הסודיות אל מול חובת הדיווח. על פניו נראה היה כי מדובר בסוגיה של "שחור או לבן" וחובת הדיווח מבטלת את שמירת הסודיות. אם זאת קיימים בסוגיה זו קונפליקטים והם אלו אשר הופכים אותה לדילמה – המפגש בין התיאוריה למציאות בפרקטיקה ובין משמעות הדיווח על  מטרות הטיפול ותכליתו. באמצעות מודלים לקבלת החלטות ודרך בחינת ההשלכות בתיאוריות השונות ניתן היה העמיק ולהגיע לתובנות חדשות בנגע לדילמה האתית שהוצגה.

רשימת מקורות

קאופמן, ר., מנסבך, א. ( 2002 ). על הקשרן של החלטות ערכיות בעבודה סוציאלית:  חקר מקרה של התרעה בשער" של עובד סוציאלי קהילתי. חברה ורווחה, כ"ב, 2, 185-197.

קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל (1995). תל-אביב: איגוד העובדים הסוציאליים בישראל.

Reamer, F.G. (1995). Values and ethics. New York: Columbia University Press.

5 / 5. 98

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן